Sprawy Członkowskie

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem" w Katowicach
SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Dział Spraw Pracowniczych i Członkowskich zajmuje sią kompleksową obsługą członków Spółdzielni, których przyjmuje w siedzibie Spółdzielni:
w budynku „Zenit" w Katowicach, ul. Rynek 12 V piętro, p. 508
od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 13.00
Tel. 32 790 25 89
W ramach prowadzonej działalności na rzecz członków Spółdzielni,
zapraszamy do budynku Galerii „Skarbek" przy ul. Mickiewicza 4 - VI piątro, na:

spotkania klubu dyskusyjnego w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
o godz. 11.00.

Z tytułu członkostwa w Spółdzielni członkowie otrzymują:
Kartę Członkowską PSS „Społem" w Katowicach

 

 

Karta Członkowska umożliwia elektroniczną rejestrację zakupów dokonanych
we wszystkich placówkach handlowych Spółdzielni.
Zarejestrowana na koncie członka wartość zakupów będzie podstawą do naliczenia
i podziału dywidendy.
Zasady korzystania z Karty określone zostały w Regulaminie Karty Członkowskiej
PSS „Społem" w Katowicach.
Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie wniosku w Sekcji Organizacji Spraw Członkowskich i Kontroli.
Przy odbiorze Karty wymagana jest znajomość numeru Pesel.POBIERZ STATUT SPÓŁDZIELNI

 

***

K O M U N I K A T  

 

RADA NADZORCZA I ZARZĄD
POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM” W KATOWICACH
UPRZEJMIE INFORMUJĄ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI,

ŻE W DNIU 29 MAJA 2019 ROKU o godz.10:00

O D B Ę D Z I E   S I Ę
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD

 

Otwarcie Zebrania.
Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
Wybór Komisji mandatowej.
Uchwalenie Regulaminu obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Wybór Komisji: wniosków i uchwał, skrutacyjnej oraz statutowej.
Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 23 maja 2018 r.
Informacja o realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 23 maja 2018 r.
Informacja o przebiegu Zebrania Grupy Członkowskiej i podjętych wnioskach.
Sprawozdania z działalności w 2018 r. Zarządu i Rady Nadzorczej.

Informacja o przeprowadzeniu przez KZRSS „Społem” w Warszawie statutowej
lustracji Spółdzielni za lata 2014-2017.

Ocena działalności Spółdzielni przez Radę Nadzorczą oraz wniosek w sprawie
absolutorium dla członków Zarządu.

Dyskusja nad sprawozdaniami.


Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
- podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.
- ustalenia sposobu i terminu wypłaty dywidendy,
- przyjęcie wniosków z lustracji Spółdzielni,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

Zmiany w Statucie Spółdzielni i zmiany w Regulaminie pracy i zasad  wynagradzania Rady Nadzorczej.
Określenie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na 2019 r.
Określenie najwyższej sumy zobowiązań.
Wniosek Zarządu w sprawie zbycia nieruchomości.
Wybór delegatów na VII Zjazd Delegatów KZRSS w Warszawie.  
Zamknięcie obrad.   

***

K O M U N I K A T  

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY CZŁONKÓW
POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM”
W KATOWICACH,

ŻE Z DNIEM 4 MARCA 2019 ROKU

ROZPOCZYNAMY W Y P Ł A T Ę
DYWIDENDY OD DOKONANAYCH ZAKUPÓW
W II PÓŁROCZU 2018 ROKU

 

SPRAWY CZŁONKOWSKIE ZAŁATWIAMY
W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI W BUDYNKU „ZENIT”
KATOWICE, RYNEK 12 – V PIĘTRO, POKÓJ 508
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZ. OD 9.00 DO 13.00

 

***

K O M U N I K A T  

 

Zarząd
Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Katowicach

z a w i a d a m i a,

że Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni
w dniu 23 maja 2018 r.
Uchwałą nr 9

dokonało zmian w Statucie Spółdzielni,
w tym podwyższenia wysokości udziału członkowskiego
z kwoty 750,00 zł na 1.000,00 zł


Termin uzupełnienia udziału wyznaczono na dzień
30 listopada 2019 r.

W związku z powyższym prosimy członków Spółdzielni
o  z g ł a s z a n i e się
w Dziale Spraw Pracowniczych i Członkowskich
w celu złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia nowych warunków członkostwa
i zadeklarowania ilości udziałów w obowiązującej - statutowej wysokości.

ZOBACZ TREŚĆ KOMUNIKATU

 

 

***

K O M U N I K A T   

UPRZEJMIE INFORMUJEMY CZŁONKÓW POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM”W KATOWICACH,

ŻE Z DNIEM 3 WRZEŚNIA 2018 ROKU ROZPOCZYNAMY  W Y P Ł A T Ę DYWIDENDY OD DOKONANYCH ZAKUPÓW W  I PÓŁROCZU 2018 ROKU

 

***

K O M U N I K A T  

 

CZŁONKOWIE  SPÓŁDZIELNI !

 

Rada Nadzorcza i Zarząd

Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Katowicach

zapraszają do uczestnictwa

w sprawozdawczym  

 

ZEBRANIU GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

 

obejmującej  wszystkich  Członków Spółdzielni,

które odbędzie się

 w  dniu  10 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Galerii „Skarbek” w  Katowicach, ul. Mickiewicza 4

ZOBACZ TREŚĆ KOMUNIKATU

 

 

 

 

Znajdź najbliższy sklep

Proszę czekać

Lista najbliższych sklepów
*Odległóść od podanej przez Ciebie lokalizacji

[[p.city]], [[p.street]] - [[p.distance | numberEx:2 | number]] KM *